Polityka Prywatności

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Julita Marushchak prowadząca działalność nierejestrowaną Moja Genealogia (adres: 59-516 Modlikowice 6/2, adres e-mail: info@mojagenealogia.com, tel. +48530894790
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw  przysługujących na mocy RODO mogą Państwo skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu nawiązania stosunku prawnego (np. zlecenia) na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu wykonania umowy, gdy ją zawarliśmy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu wystawiania faktury na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania, tzn. biuro rachunkowe, zewnętrzna firma informatyczna, zewnętrzna firma obsługująca płatności i rozliczenia, operatorzy pocztowi.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres pięciu lat kalendarzowych licząc od roku następującego po roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy.
 3. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Back to Top
PolandUSA